Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës për Emergjencat Civile dhe Objektet në Bashkëpronësi , Drejtoria e Emergjencave Civile dhe Objekteve në Bashkëpronësi , Kategoria e pagës III-b

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.