ZYRA E ARKIVËS TEKNIKE URBANISTIKE DHE RREGJISTRIT TË TERRITORIT