SEKTORI I KONTROLLIT TË ADMINISTRIMIT TË TERRITORIT